Who is Who

Photo Name Designation Phone No Email
Shri Bhanu Lal Saha Minister 0381-2414005, 09436540914
Dr. Gomatham Srinivasa Govindaraja Ayyangar Secretary 0381-241 6036, 09436462735 1) secy.panchayat-tr@gov.in 2) secy-agri-trp@nic.in
Shri Sahadeb Das Director 03812325388
Shri Tapas kr Basak Development Officer 03812323236, 09436541674